सूचना तथा समाचार

IEEE को सार्वजनिक सूचना

यस सभापोखरी गाउँपालिका क्षेत्र भएर वग्ने सभा र लंखुवा खोलाबाट ढुंगा, गिटी र वालुवा संकलन गर्ने कार्यलाई व्यवस्थित गर्न वातावरण संरक्षण ऐन, २०५३ तथा वातावरण संरक्षण नियमावली, २०५४ (संशोधन सहित) को नियम (३) को अनुसुची १ अनुसार प्रारंभिक वातावरणीय परीक्षण (IEEE) को अध्ययन गर्नु पर्ने भएकोले प्रारंभि

Pages