सभापोखरी गाउँपालिकाको आ.व. ०७५।०७६ को सवै वडाहरुबाट प्राप्त भएका योजनाको विवरण

यस सभापोखरी गाउँपालिकाको आ.व. ०७५।०७६ को लागि सवै वडाहरुलाइ रु ३० लाखका दरले जम्मा रु १ करोड ८० लाख विनियोजन गरिएकोमा ती वडाहरुबाट प्राप्त भएका विषय क्षेत्रगत योजनाको विवरण :

It appears your Web browser is not configured to display PDF files. Download adobe Acrobat or click here to download the PDF file.

Click here to download the PDF file.

आर्थिक वर्ष: