सूचना तथा समाचार

कर्मचारी आवस्यकता सम्बन्धि सूचना

कर्मचारी आवस्यकता सम्बन्धि सूचना :

दस्तावेज: 

संम्क्षिप्त सुची तथा परिक्षा कार्यक्रम प्रकाशित गरिएको बारे ।

प्रस्तुत बिषयमा यस सभापोखरी गाउँपालिका कार्यालयको लागि मिति २०७५ साल भाद्र १३ गते नागरिक दैनिकमा प्राबिधिक कर्मचारी सेवा करारमा लिने सम्बन्धि १५ दिने सार्बजनिक सुचना प्रकाशित गरिए अनुसार पर्न आएका दरखास्तहरुको वर्णानुक्रम अनुसार संम्क्षिप्त सुची निम्नानुसार भएकोले सबैको जानकारीका लागि प्रकाशित गर

दस्तावेज: 

घर भाडामा लिने बारे १५ दिने सार्वजनिक सूचना

यस गाँउपालिकाको लागि तपशिल बमोजिमको सुविधा सम्पन्न  घर भाडामा लिनु पर्ने भएको हुदा यो सूचना प्रकाशित भएको मितिले १५ दिन भित्र घर भाडामा दिन इच्छुक घरधनीहरुले नेपाली नागरीकताको प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि, जग्गाधनी प्रमाण पूर्जाको प्रतिलिपि यदि घरको नक्सा पास भएको भए सो को प्रमाण राखि यस कार्यालयमा कार

IEEE को सार्वजनिक सूचना

यस सभापोखरी गाउँपालिका क्षेत्र भएर वग्ने सभा र लंखुवा खोलाबाट ढुंगा, गिटी र वालुवा संकलन गर्ने कार्यलाई व्यवस्थित गर्न वातावरण संरक्षण ऐन, २०५३ तथा वातावरण संरक्षण नियमावली, २०५४ (संशोधन सहित) को नियम (३) को अनुसुची १ अनुसार प्रारंभिक वातावरणीय परीक्षण (IEEE) को अध्ययन गर्नु पर्ने भएकोले प्रारंभि

सुची दर्ता आ.व. २०७५/०७६ को लागि गर्ने बारे १५ दिने सार्वजनिक सूचना

यस कार्यालयकोे लागि चालु आ.व.२०७५।०७६ का लागि आवश्यक पर्ने कार्य तथा सेवाहरु र सामानहरु उपलव्ध गराउन इच्छुक इजाजत प्राप्त परामर्शदाता, फर्म, कम्पनी, संस्था तथा व्यक्तिहरुबाट सार्वजनिक खरिद ऐन तथा नियमावलीमा भएको व्यवस्था बमोजिम सूची दर्ताको लागि आवश्यक कागजात संलग्न राखि यो सूचना प्रकाशित भएको मि

दस्तावेज: 

Pages