सूचना तथा समाचार

कर्मचारी आवस्यकता सम्बन्धि सूचना

कर्मचारी आवस्यकता सम्बन्धि सूचना :

दस्तावेज: 

संम्क्षिप्त सुची तथा परिक्षा कार्यक्रम प्रकाशित गरिएको बारे ।

प्रस्तुत बिषयमा यस सभापोखरी गाउँपालिका कार्यालयको लागि मिति २०७५ साल भाद्र १३ गते नागरिक दैनिकमा प्राबिधिक कर्मचारी सेवा करारमा लिने सम्बन्धि १५ दिने सार्बजनिक सुचना प्रकाशित गरिए अनुसार पर्न आएका दरखास्तहरुको वर्णानुक्रम अनुसार संम्क्षिप्त सुची निम्नानुसार भएकोले सबैको जानकारीका लागि प्रकाशित गर

दस्तावेज: 

घर भाडामा लिने बारे १५ दिने सार्वजनिक सूचना

यस गाँउपालिकाको लागि तपशिल बमोजिमको सुविधा सम्पन्न  घर भाडामा लिनु पर्ने भएको हुदा यो सूचना प्रकाशित भएको मितिले १५ दिन भित्र घर भाडामा दिन इच्छुक घरधनीहरुले नेपाली नागरीकताको प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि, जग्गाधनी प्रमाण पूर्जाको प्रतिलिपि यदि घरको नक्सा पास भएको भए सो को प्रमाण राखि यस कार्यालयमा कार

Pages