ऐन, कानुन तथा निर्देशिका

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज
सभापोखरी गाउँपालिकामा करारमा प्राविधिक कर्मचारी व्यवस्थापन गर्ने सम्बन्धी कार्यविधि, २०७५ ७५/७६ 08/21/2018 - 13:58 PDF icon सभापोखरी गाउँपालिकामा करारमा प्राविधिक कर्मचारी व्यवस्थापन गर्ने सम्बन्धी कार्यविधि, २०७५
सभापोखरी गाउँपालिकाको प्रशासकीय कार्यविधि नियमित गर्ने ऐन, २०७५ ७५/७६ 08/21/2018 - 13:48 PDF icon सभापोखरी गाउँपालिकाको प्रशासकीय कार्यविधि नियमित गर्ने ऐन, २०७५
सभापोखरी गाउँपालिकाको सहकारी ऐन, २०७५ ७५/७६ 08/21/2018 - 13:44 PDF icon सभापोखरी गाउँपालिकाको सहकारी ऐन, २०७५
सभापोखरी गाउँपालिकाको विनियोजन ऐन, २०७५ ७५/७६ 08/21/2018 - 13:38 PDF icon सभापोखरी गाउँपालिकाको विनियोजन ऐन २०७5.pdf
सभापोखरी गाउँपालिकाको आर्थिक ऐन, २०७५ ७५/७६ 08/21/2018 - 13:36 PDF icon सभापोखरी गाउँपालिकाको आर्थिक ऐन, २०७५
सभापोखरी गाउँपालिकाको मर्मत सम्भार कोष कार्यविधी - २०७५ ७४/७५ 07/20/2018 - 18:05 PDF icon सभापोखरी गाउँपालिकाको मर्मत सम्भार कोष कार्यविधी - २०७५
कर्मचारी कल्याण कोष संचालन  निर्देशिका-२०७५ ७४/७५ 07/20/2018 - 18:01 PDF icon कर्मचारी कल्याण कोष संचालन  निर्देशिका-२०७५