आ व २०८०।०८१ का लागि न्युनतम रोजगारीमा संलग्न हुन निवेदन दिने सम्बन्धी सार्वजिनक सूचना ।।।

आर्थिक वर्ष: