धुपु बृहत खानेपानी योजना बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना ।