बोलपत्रकाे स्वीकृत गर्ने आशायको ७ दिने संशोधित सूचना ।।।