विद्युत पोल , उपकरण खरीद बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको ७ दिने सूचना ।।।