सभापोखरी गाउँपालिकाको आ.व. ०७५।०७६ को सवै वडाहरुबाट प्राप्त भएका योजनाको विवरण

यस सभापोखरी गाउँपालिकाको आ.व. ०७५।०७६ को लागि सवै वडाहरुलाइ रु ३० लाखका दरले जम्मा रु १ करोड ८० लाख विनियोजन गरिएकोमा ती वडाहरुबाट प्राप्त भएका विषय क्षेत्रगत योजनाको विवरण :

Pages